Home | Station Info. | Contact | Advertise | Our Sponsors | Audio Archives | Photo-duab | Schedule
Call us for advertising info.
Displaying 1 - 100 of 500 total posts.     Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5  Next
Write comment-Sau lus

submitted on September 20, 2018 11:32 AM EDT
Name: npam qhov ncauj
Share idea nom yeeb niag tub cawv pib haus nws ces niag yeeb ces pab niam txiv tub sib ceg ntxhov quav niab hos niam txawj lub niag vaj txhiam laj txhiam xws nyob tom tog tsev mas txhua tag kis niam txawj sawv los cem nrov2 tias tej laj kab tu poob no yog cawv tuaj nce mus nyiag khoom noj hauv vaj thiaj tu xwb las mas no ua no tas li xwb ces txawm meem txom nom yeeb ces nom yeeb txawm foom2 tias cav phem ua luaj yuav tsis tau noj 30 lauv no ces nws yug tsis tau nws plab niag me nyuam tuag tib pob xyab ntawm ncej tas cab cuav nab tawm tej niag xyuv hauv qhov ncauj los tsis paub tas li

submitted on September 20, 2018 11:19 AM EDT
Name: tij laug wam
Share idea kuv txiv niag tij laug wam kwv tij yug tau 2 niag tub liam2 kawg peb pw pem teb yeeb kuv txiv tab tom pw haus yeeb kuv niam wb pw sab tod hos niag tub liam ntawd pw tom wb nrob qaum ces txawm cev tes tuaj xua kuv niam caj tw ces kuv niam qw ib suab nrov tsawv ces niag tub liam ntawd txawm ib nyuag tsa tob hau tuaj xauj kuv txiv seb kuv txiv puas chim no kuv txiv kuj ua twj ywm xwb ces kuv txiv haus yeeb me ntsis tag ces kuv txiv tias koj niam nag hmo kuv ua npau suav tsis tshua zoo wb yuav tau mus tsev hmo no mus ua neeb no ces peb sawb sim ntawg ntiag los txog tog kev kuv txiv tsawm foom tsawm foom niag tub ntawd mob plab tib hmos tag kis tuag caws vos pem teb hos nws tshuav ib niag kwv tuaj txog teb chaws no nws tseem tshum nws cov kwv tij cuab yig tawg tas coob tus thiab nws haus2 tshuaj nws tsis haus li luag tej haus hos nws tos kab tshuaj twb kub nyhiab liav mam nqus kub nyhiab liav mam nqus mas niam no nws tib tus niag tshuav tib tsuag txha tsis zoo saib tsis zoo ntsia2 tsis tau luag li nyuam qhuav ntxim neeg lwj neeg liam

submitted on September 20, 2018 10:26 AM EDT
Name:
Share idea Noj ntau yam qhauv yog qhauv dab tsi naj? cov pw ntshais noj lov? lawv txiav tsim siab yog kawg li mas tos lawv ho tau kev tau zoo lawm nav.

submitted on September 19, 2018 8:26 PM EDT
Name: neeg noj nyau yam qhauv
Share idea neeg noj ntau yam qhauv tawm npe mus mekas teb ces tsi kam tuaj mekas txawm coj cov kwv tij thiab pab niam tub mus ua zog rau thaib qaum teb thaum cov neeg tuaj tag mekas pab neeg noj ntau yam qhov no tsi t5au tuaj vim lawv yuav nyob thiaj tau noj lawv cov qhov niaj hnub no pab neeg ntawm txom nyem xav mus mekas tsi tau mus lawm ces tig u7a dev tom dab cem tus ub tus no tias nim tim lawv phem thiaj tsi qhia rau pab neeg noj ntau yam qhauv paub es lawv thiaj poob lawm thiaj ntxom nyem no tiag neeg noj tau yam qhauv lub siab coj li ntawm tiag.

submitted on September 19, 2018 7:59 PM EDT
Name: vaj txiv vaj tub npam vim siab phem
Share idea vaj tub tuaj meka teb tau 10 xyoo tsav tsis tau lauv vim tsis muaj tus siab zoo qhia nws tsav lauv tu nws siab heev hos vaj txiv tuaj meka teb tau 4 xyoos tsav tsis tau lauv tu siab heev tib yam tom qab ntawd kuv tuaj txog kuv ua kab ua noog qhia nkawd tsav tau lauv kiag lawm mas nkawd zoo siab heev dhau ntawd los nkawd sib tuav tswv yim sib tuav hauv ua phem rau kuv ces meem txom kuv dhau kuv mus tsa ib lub thaj fiv yeem kom npam nkawd no ces kuv tuaj yeem pauj 4 tug qaib liab thiab 4 tug qaib dawb no tag ces txog caij tua mos lwj vaj txiv ntsia2 hlau theem taw nce ntoo zov mos lwj poob kuam ntsdia hlau noob qaus ntuag tag noob qaus tawm txaij zees meka muab thauj mus hoos maum lawm hos vaj tub ces tub sab tuaj zov rawv qab vag tsib taug tsoob nws poj niam ua nrov zej ncha zos tsis txaus vaj tub tseem mus mag kaw nkuaj 4 hlis thiab txaus npuab los tsis tau txaus 2 niag neeg siab phem siab ntai ntuj rov taw tuam ntuj kuv tsis phem li neb phem rau kuv rau neb tiam sis yog lub ntuj phem rau neb ua kev pauj kua zaub ntsuab rau kuv

submitted on September 19, 2018 7:34 PM EDT
Name: piav txog thoob npam
Share idea thoob coj thoob pab tub rog khiav nplog teb tuaj txog thaib teb vaj pov puttdun thoob rov qab ces tom qab no thoob mam ho rov khiav tau tuaj dua tuaj nyob meka teb no ces thoob ntxub vaj pov heev ces thoob txawm mus ntiav hauj sam ua buttsoum the cem vaj pov tuaj tseb faib rau peb ces kuv txawm muab twm tas ces txawm kom kuv muab luam ntau2 ntxiv mus tseb faib rau lwm tus ntau2 ntxiv es kuv thiaj li tsis raug cov lus foom phem2 ntawd no ces kuv txawm tsis ua raws li hais ces tau peb lub hlis tom qab kuv txawm raug teeb meem loj raws li cov lus foom phem ntawd ces npau kuv taws kuv mus yuav tau 5 yards ntaub liab 5 yards ntaub xiav coj los dai rau 2 tug ntxhoo txij nkaus ntsis ntoo kuv nkaus hlo kiag 2 pob xyab luaj nkaus plab hlaub foom222 tas rau lub ntuj kuv zes taws kiag rau kub ncho pa cuag kub ib phab toj tau xyoo 1 npam thoob poj niam muab thoob nrauj kiag tau xyoo 2 npam thoob mob stroke kiag zaum laub tob hau qaij leg qaub ncaug nrog zig tsw iab tsw quav tsw pos tsw lwj npam tsis npam txoj me kev lim hiam rau nom tswv thiab rau lwm tus uas twb tsis muaj feem txuam dab tsi nrog yus paub cai tsis paub zaum no cai qhia yus tseeb2 ntawm yus qhov muag kiag

submitted on September 19, 2018 7:18 PM EDT
Name:
Share idea cov teev dab laub laig mas ruam tshaj.

submitted on September 19, 2018 7:06 PM EDT
Name: Hmoob Meskas
Share idea Quas puj police txhom txiv neej police. https://www.youtube.com/watch?v=s-6T11fVxZA

submitted on September 19, 2018 3:40 PM EDT
Name: pov!!!!!!!!!!
Share idea nrhuav nrhuav cov npe hu ua pov no heev vim lub npe pov no yeej txawj dag222 li nom pov hais los thaum kawg nyiaj pov dawb tseem los ua hmoob tus huab tais lawm thiab.

submitted on September 19, 2018 8:26 AM EDT
Name: hmoob nplog
Share idea nej txawj sib hlub heev choj lov nej kho vaj tsev puas nej sib pab ua kav liam nom tswv tsi paub tsi pom tsi quav ntsej los nej yeej ua nej caws vwb vos rub ntoo sawv tswb tsees cuag txiv nees thauj nra rau ub rau no li nej ua mas thiaj yog sib hlub tiag.

submitted on September 18, 2018 10:37 PM EDT
Name: Hmoob Meskas
Share idea Hmoob ces txawj sib tshe xwb. tsi sibhlub. https://www.youtube.com/watch?v=9uwO7xAuxys

submitted on September 18, 2018 9:22 PM EDT
Name:
Share idea Nej tham txog tus ruam tus ntse yeej yog lawm ruam mas ntsab yuav lo nws tobhau los nws yeej tsi paub daws tawm nws pom ntsab nyob qhov twg nws tseem mus lob ntshab rau nws kom lo nws tobhau thaum ntshab lo tau nws lawm mas nws laj tshem tawm tau txawm li ntawm los nws yeej tseem nrhiav ntshab tag li.

submitted on September 18, 2018 8:00 PM EDT
Name:
Share idea neeg ntse thiab neeg zoo yog tib tug neeg ruam thiab neeg phem yog tib tug, neeg zoo txawj zam kev phem neeg ruam nrhiav ntshw kom ntsib kev phem vim kev phem tus neeg ruam nyiam ua luag tej laus thia hais tias neeg phem yog neeg ruam neeg zoo tsi nyiam ua qhov phem luag tej laus thia hu tus neeg ntse hu ua neeg zoo no tiag.

submitted on September 18, 2018 5:29 PM EDT
Name: neeg zoo neeg phem paub tau li no
Share idea ib lub zos twg yog cov tsev nyob sib ti nkwb nkaus mas puav leej yog cov neeg zoo2 hos cov tsev uas nyob nrug zog cov tom tej lawd ces yog cov neeg phem2 hos cov neeg tuaj hauv chav free mas yog cov neeg zoo2 hos cov neeg tuaj hauv chav txwv mas yog cov neeg phem2 chav free txhais tias leej twg tuaj hauv ces leej twg dawb huv free tsis raug ncauj tsis mag lus hos chav txwv txhais tias leej twg tuaj hauv lawm ces koj txwv kuv yuam kev kuv txwv koj yuam cai puas to taub ?

submitted on September 18, 2018 5:29 PM EDT
Name: neeg zoo neeg phem paub tau li no
Share idea ib lub zos twg yog cov tsev nyob sib ti nkwb nkaus mas puav leej yog cov neeg zoo2 hos cov tsev uas nyob nrug zog cov tom tej lawd ces yog cov neeg phem2 hos cov neeg tuaj hauv chav free mas yog cov neeg zoo2 hos cov neeg tuaj hauv chav txwv mas yog cov neeg phem2 chav free txhais tias leej twg tuaj hauv ces leej twg dawb huv free tsis raug ncauj tsis mag lus hos chav txwv txhais tias leej twg tuaj hauv lawm ces koj txwv kuv yuam kev kuv txwv koj yuam cai puas to taub ?

submitted on September 18, 2018 5:28 PM EDT
Name: neeg zoo neeg phem paub tau li no
Share idea ib lub zos twg yog cov tsev nyob sib ti nkwb nkaus mas puav leej yog cov neeg zoo2 hos cov tsev uas nyob nrug zog cov tom tej lawd ces yog cov neeg phem2 hos cov neeg tuaj hauv chav free mas yog cov neeg zoo2 hos cov neeg tuaj hauv chav txwv mas yog cov neeg phem2 chav free txhais tias leej twg tuaj hauv ces leej twg dawb huv free tsis raug ncauj tsis mag lus hos chav txwv txhais tias leej twg tuaj hauv lawm ces koj txwv kuv yuam kev kuv txwv koj yuam cai puas to taub ?

submitted on September 18, 2018 5:14 PM EDT
Name:
Share idea ohs... es lawv ua lawv tsis txog koj los khaus koj tawv diam los ? h h h h h

submitted on September 18, 2018 5:04 PM EDT
Name:
Share idea Vam Txoov GVPim, Neej Tswb GVPim, Tsim Neej GVPim rv Pov Fwm Yej, Tub Looj, Bertronic. Yij meem sib foob seb leej twg tseem txiv neej yawg thiab leej twg tseem qaib dawb.

submitted on September 18, 2018 3:31 PM EDT
Name:
Share idea Cov tswv dua twg tas lawm tsis los foom komrau hmooblawm

submitted on September 18, 2018 1:26 PM EDT
Name:
Share idea es koj pheej hais txog huab tais huab tais tas li xwb es yog koj khib222 lawv los yog koj twb pom kiag huab tais zoo li cas los lawm los yog koj twb paub kiag huab tais txoj hauj lwm zoo li cas los lawm los yog koj npab ntuas lus dab koj vwm npaig lus twm nas ? txhob npav dab mus hem luag thiab txhob tso twm mus rau luag cab siv tsis tau yuav tsis nyog laiv thaub laiv ua neeg nyob txhob vwm2 npab2 mag dab cab txhob npab2 vwm2 mag neej tswm hod thaub hod hiv hiv xav luag txiv neej yawg tus cuaj pwm tuag xeeb ceem tawg

submitted on September 18, 2018 10:10 AM EDT
Name:
Share idea Nyiaj Pov npua dawb ces plag ntshav lauj vim tus dawb uas poj saub tias yuav yog tus huabtais ntawm tsi yog Nyiaj Pov tus npua dawb tabsis yog Nyiaj Vaj tus yawg dawb lawm.

submitted on September 18, 2018 10:09 AM EDT
Name:
Share idea Nyiaj Pov npua dawb thiab Tsom Vaj ob tus mus cuag poj saub mas poj saub qhia tias tus yuav los ua hmoob tus huabtais mas yog tus dawb no ua rau Nyiaj Pov nim zoo zoo siab tias Nyiaj Pov yog tus dawb yuav los ua hmoob tus huabtais no tabsis yog tus yawg dawb uas Nyiaj Vaj tsa ua huabtais ntag tsi yog Nyiaj Pov.

submitted on September 17, 2018 11:41 PM EDT
Name:
Share idea Nyiaj Pov npua dawb ces plag ntshav lauj vim tus dawb uas poj saub tias yuav yog tus huabtais ntawm tsi yog Nyiaj Pov tus npua dawb tabsis yog Nyiaj Vaj tus yawg dawb.

submitted on September 17, 2018 11:30 PM EDT
Name:
Share idea koj hais waj yiaj lov ha ha ha ha ha ha waj yiaj ces nws tsis txawj siv nws tus cwj rau luag es nws muab rau luag siv rau nws na has ha ha ha ha yog kuv tau nws rab cwj lawm ces kuv taw rau nws tag ces kuv ho taw rab cwj hauv rau nws poj niam no xwb las as txog kuv tus phem xaab nkab dab tsi es nim yuav nkim kuv lub zog siv tus cwj taw ub taw no rau nws na noj tus qau tsis noj cwj nyob kuv xib teg cai nyob kuv xib taws lawm yog leej twg tseem nthe txib kuv thiab kuv xyuas kiag xwb tsis tub qaug dab qhov twg tuaj yuad

submitted on September 17, 2018 11:17 PM EDT
Name: tsis vwm vim tsis npam
Share idea kuv li kuv tsis vwm li koj es yuav lam tau lam npaig lus npab lus vwm rau tim roob tim hav li koj laiv thaub laiv kuv li ses feem ntau yog leej twg tuaj hauv nov ntag ces tus ntawd yog tus kuv hais lus ntsia ntsees rau ntag no ov hos tus neeg uas kuv txawm hais txog nws los nws yeej tsis tuaj pom li no mas kuv yeej tsis thab hais nws nkim kuv lub zog li ntuas dab npaig vwm li no ov kuv os rau qhov kuv li kuv meej pem nriav no ov

submitted on September 17, 2018 11:12 PM EDT
Name:
Share idea Nyiaj Pov npua dawb thiab Tsom Vaj ob tus mus cuag poj saub mas poj saub qhia tias tus yuav los ua hmoob tus huabtais mas yog tus dawb no ua rau Nyiaj Pov nim zoo zoo siab tias Nyiaj Povv yog tus dawb yuav los ha hmoob tus huabtais no tabsis yog tus yawg dawb uas Nyiaj Vaj tsa ua huab tais ntag tsi yog Nyiaj Pov.

submitted on September 17, 2018 8:50 PM EDT
Name:
Share idea ohs... ohs.. ohs. ohs kuv xav ntshe koj niam tsis paub li kod no koj cav paub thiab los ? es nyab tsam ho yog niag uas paub2 ntawd twb yog niag phem ntag ne ? hiv hiv hiv h h h

submitted on September 17, 2018 7:38 PM EDT
Name:
Share idea tus tib neeg sau ntawv cem thuam lwm leej lwm tus txhua txhia qhov chaw yog tus neeg yug rau hauv tsev tib neeg ua qhev nws txoj kev zoo nws ua raws tsis cuag txoj kev vam meej nws dhau tsi taus mus ua tus neeg zoo nws thiaj txob thuam leej leej lwm tus kom nws xam nws txoj kev khib li ntawm xwb tsi muaj tus quav dab tsi yuav mob tus neeg muaj meej mom kiag ib zaug li ntag.

submitted on September 17, 2018 7:12 PM EDT
Name:
Share idea es yog koj zoo li tsev neeg zoo koj hais ntawd no cas koj ho mus sau ntawv cem thuam luag tej txhua nrho qhov txhia chaw no maj ?

submitted on September 17, 2018 5:38 PM EDT
Name:
Share idea Yog tias koj tsev neeg tsi muaj kev sib haum xeeb tsuas muaj kev sib cav sib ceg tas mus li xwb ces koj tej metub mentxhais yeej tsi xav los nkag lub vaj lub tsev ntawm li tej nyiaj txiag koj khwv npaum li cas yeej tsi tau nyiaj txiag tsiv xav los rau hauv koj tib yam tos tej laus tias qhov ncauj muaj dab no yog zoo li ntawm.

submitted on September 16, 2018 11:39 PM EDT
Name:
Share idea hais ib lom lus es hais cov niag qub tas li xwb ruam ncawb no tsis ntxim lus zoo tsuas ntxim lus phem xwb

submitted on September 16, 2018 11:37 PM EDT
Name:
Share idea 5000 xyoo twb ntxiv 2000 tawm 7000 txhiab xyoo lawm naj cas tav nov koj tseem pheej suav 5000 xyoo qhov qub quj qees tas li xwb es yog koj raug dab vwm lawm lov tos koj pheej tham koj cov dab vwm tsis dhuav li os yuam

submitted on September 16, 2018 11:33 PM EDT
Name: hmoob teev dab yog li hauv qab no
Share idea hmoob li religion mas dawb huv tshaj txhua txhia hom religion lawm lauj hmoob li religion ses tsis tom leej twg tsis thab leej twg tsis cuam tshuam leej twg li nawb tshwj yog koj mus tom lawv koj mus thab lawv koj mus cuam tshuam lawv nkaus xwb nawb hmoob religion 7000 xyoo no tsuas pom nom phaj tib leeg thiaj li ris religion mus thab luag nkaus xwb nawb hiv hiv zaj no tsis cuav kiag

submitted on September 16, 2018 9:19 PM EDT
Name:
Share idea RE 6:09 PM EDT, koj hais yog lawm, kuv li mas kuv tsis pom li koj hais tiag ntag. kuv tsuas ntseeg li ntiaj teb neeg cov neeg txawj ntse thiab vam meej ntseeg uas muaj txog 1/3 billions tus neeg ntseeg xwb. hos koj li mas koj yeej pom kiag tus Dab ntawm qhov muag lawm ntag, koj thiaj koj ua neej nrog Dab los tau 5000 xyoo no tsis txog twg thiab tsis tshais tus neev taw li. uas niaj hnub tham txog Dab thiab sawv Saub tas, sawv Huab Tais, sawv neeb tsis tsheej neeb, hais kwv txhiaj tsis xws kwv txhiaj. vwm tsis tsheej vwm los yog dag neeg nrhiav noj li Dab xwb. tab sis, ho tos txog cov neeg vam meej uas ntseeg ntuj pab thiab cawm txhua yam, tsis hais vaj tsev, kev noj haus, nyiaj taw vwm. tsis tas li xwb, tuaj rau lub teb chaws no los yog cov ntseeg lub koom haum U.S.C.C. tos tuaj thiab xwb. los tseem tsis ris lawv txiaj thiab. uas tseem tuaj muab tej dej yaug quav los ua noj, tsis tas li xwb pom tej lub tshuab txawj hais lus, txawj pauv nyiaj, txawj tso dej, tseem qhuas tias yog Dab ua no thiab. tus Dab, quav nws twb tsis paub es tseem mus teev tiam thiab chawj nws, muab pob zeb dag rau los nws yuav, muab nyuj lov kub dag rau los nws yuav. tej yam ruam npaum li no es yuav coj koj mus txog qhov twg os?. tos tias tsis xeev los nrog neeg ua neej los mus ntseeg tej niag kev ruam no, thiaj tsis muaj teb chaws nyob uas mus nyob puv ntuj rau luag ntxub thiab cem los ntawm txoj kev ruam li Dab uas niaj hnub sib ceg no ntag.

submitted on September 16, 2018 7:38 PM EDT
Name:
Share idea Muaj ntau yam yuav hais ntag tabsis cia hais thawj thawj yam uas tseem ceeb tshaj plaws ua ntej txoj kev los ua neej ua neeg rau hauv ntiaj teb no tsi yog koj xaiv los yug ua hmoob es koj thiaj tshwm sim los yug ua hmoob, koj tsi xav ua hmoob los koj cia li los thawj yug ua hmoob lawm yog li koj yog hmoob koj yuav tau hlub hmoob hwm hmoob pab hmoob koj ua li hais ntawm ces yog koj ua rau koj tus kheej lawm ntag, koj yog hmoob koj ntxub hmoob koj thuam hmoob koj saib tsi taus hmoob ces yog koj rov ua rau koj lawm ntag kwv tij phooj ywg hmoob t5xhua tus coj zoo coj yog coj kom hmoob tsheej zeej nawb mog.

submitted on September 16, 2018 6:15 PM EDT
Name:
Share idea yog mas thaub saib koj muaj dab tsi hais ces hais ntag laiv yog tsis hais ses ib pliag lawv muab lub site no rub ces koj ho tsis tau hais laiv seb koj muaj dab tsi no hais tsuag2 tuaj

submitted on September 16, 2018 6:14 PM EDT
Name:
Share idea haub yaub tsuas2 niag thaub zov rawv hauv nov niag qau luv2 nkaum nkoos lawm tuaj peb a/d sib pab muab hloob rub kom ntev2 rov tuaj dua seb lawv hiv hiv

submitted on September 16, 2018 6:09 PM EDT
Name:
Share idea hiv hiv hiv txog txij koj paub tias muaj huab tais ntuj muaj tswv ntuj muaj vaj tswv muaj ntuj txias teb tsaus muaj ntuj ceeb tsheej li koj hais tiag mas koj twb yog tus mus pom kiag los lawm es koj thiaj li paub yog tias koj tsis pom tab sis koj kwv yees hais xwb no mas yog koj vwm lawm no ov neeg vwm ces paub tsis paub los tias paub hos pom tsis pom los tias pom no ces yog neeg vwm tiag laus

submitted on September 16, 2018 5:58 PM EDT
Name:
Share idea tsis muaj dab nas dab yog adjective xwb dab tsis yog noun nas DAB yog WHAT WHAT yog DAB (WHAT'S THAT?) (DAB TSI NTAWD) stupid

submitted on September 16, 2018 2:31 PM EDT
Name:
Share idea RE3:49 PM EDT, koj yog ib tug neeg tawm los ntawm rab qau hmoob uas nrog Dab ua neej, koj niam thiab txiv qhov muag thiaj li tsis ntxuav thiab tsis da dej uas tsuas yog pom Dab thiab Zaj thiaj yuav coj tau koj lub neej xwb. koj thiaj tsis pom lub ntiaj teb kev ntseeg, kev coj, kev vam meej, koj thiaj qhuas txog Dab thiab vias qees yuav mus nrog Dab ua neej lawm ntuj txiag teb tsaus xwb. es lawv thiaj cia siab rau tej lawv laig rau koj tias noj tsis tas los ua tiag nqa, haus tsis nqig los ua tiag ris, yuav coj mus noj lawm ntuj txiag teb tsaus, ntuj tshaib teb nqhuab ntawd. kuv li, kuv tawm los ntawm ib rab qau hmoob uas nrog neeg ua neej, kuv pom ntiaj teb neeg tej kev ntseeg, kev coj, kev vam meej, nws tsis zoo li koj uas yuav vias qee mus lawm Dab teb. kuv li kuv yuav mus cuag tus Tswv uas xa kuv tuaj rau lub ntiaj teb no uas yog Huab Tais Ntuj. kuv paub tias Dab thiab ntsuj plig nws sib txawv, nws tsis zoo li cov qhov muag tsis ntxuav pom. tus Ntsuj plig uas yog Tswv Ntuj xa los nws tsis yog Dab, nws yuav rov mus cuag nws tus Tswv. koj li, koj cov Dab yuav coj koj mus lawm ntuj txiag teb tsaus, mus lawm ntuj tshaib teb nqhuab, uas tsis muaj noj koj yuav mus nqhis rov los taij noj ntawm tej tub ki mus li. yog lawv muab Dev thiab pob zeb rau koj los koj yuav zoo siab lees yuav txhua yam. thaum tsis tau noj lawm ces thiaj tawm los hem neeg li hmoob niaj hnub tham ntag.

submitted on September 16, 2018 8:09 AM EDT
Name:
Share idea Nej cov coj muab khav theeb thiab siv hwjchim dhau ces zaum no nej hmoob yuav sib foob sib foob kom ib cov mag saw hlau lauj vim nim no Tou Long, Pov Hwm Yej thiab Ber lawv yeej khov kho li lawm ntag. Kuv saib nej yuav tau ua txiiv neej yawg thiab es sib kho kom tas. Yog khav theeb dhau ces yeej kawg mag xwb lauj.

submitted on September 16, 2018 12:20 AM EDT
Name:
Share idea hahaha yuav hais li cas los yeej yog lawm mas rau qhov yes xus los twb tuag mus ua dab lawm nws twb tsis txawj nrog sawv daws tham lawm ces yuav qhuas yes xus los yeej tau yuav thuam los yeej thuam tau rau qhov niaj hnub cov xwb hwb cov pastor mos cov minyuam ntxhais minyuam tub deev qhov quav qhov paum mos cov poj niam zoo nkauj deev los yes xus twb tsis hais vaj tswv los tsis rau txim li ntshe tsis muaj vaj tswv tsis muaj yes xus li ces tam sim no nej tus yuav hais li cas los tau los maj. tsis tub qaug kuv tus txheeb rau yes xus no law os.hahahaha good bye

submitted on September 15, 2018 4:52 PM EDT
Name:
Share idea oiv peb hmoob txheej dua yes xus txheeb laiv rau qhov peb twb ib txwm yug me nyuam hauv cov nqeeb zaub nyuj ua ntej yes xus 5000 xyoo los lawm naj yes xus ces qog hmoob qab xwb laiv

submitted on September 15, 2018 4:02 PM EDT
Name:
Share idea Ib yam li nej cov ntseeg es ntseeg yes xus thiab txheeb ze yes xus thiab xwb las as niag yes xus yog ib niag minyuam tsaub txiv tsis lees yuav es pog maria neeg middelest muaj minyuam tsaub es txaj muag ces coj mus yugpov rau tom nkuaj nyujxwb los niam hnub no nej cov ntseeg nim lees hais tias yog neej tus vaj tswv txheeb ze nej thiab no ne tsis txhob thuam thuam cov tseem coj li hmoob coj hmoob ntseeg maj yuam sawv daws tsis haikoj kuv lawv peb yeej ruam sib xws os yawg.

submitted on September 15, 2018 3:49 PM EDT
Name:
Share idea Ua cas es koj twb tawm hauv hmoob rab qau thiab pim los xwb cas koj pheej cem hmoob ruam tas li naj? yog hmoob ruam ces koj kuj ruam ib yam thiab los mas koj twb yog phem hmoob thiab ne es koj nim yog phem meskas los? ab tos koj pheej thuam hmoob ruam los ntshe koj yog phev dub phev mev xwb pob.

submitted on September 15, 2018 3:40 PM EDT
Name:
Share idea hmoob ruam hau qwj, ntiaj teb neeg no tsis muaj ib haiv neeg twg uas yuav txheeb rau Dab thiab Zaj npaum li hmoob lawm. ua cas tsuas hnov hmoob tham txog pom Dab thiab Zaj xwb. yog tias hmoob tseem pom Dab yog tus yuav coj tau hmoob lub neej thiab Zaj yog tus yuav pab tau hmoob xwb ces, hmoob tuag pes tsawg tiam los hmoob yuav tsis hloov tau hmoob lub tob hau qwj no li. hmoob niaj hnub tuag muab xa mus Dab teb tas lawm tseem khav tias mus saum ntuj lawm no thiab. hmoob puas to taub tias yus cog nplej tsuas sau tau nplej xwb, yuav sau tsis tau ua pob kws li. yus ua yam twb tsuas tau yam ntawd xwb. tos tias tuaj txog teb chaws no muab tej dej tom qhov quav los ua noj los yeej tsim nyog lawm uas ruam hau qwj hwv tiag.

submitted on September 15, 2018 3:25 PM EDT
Name:
Share idea hmoob ruam hau qwj, ntiaj teb neeg no tsis muaj ib haiv neeg twg uas yuav txheeb rau Dab thiab Zaj npaum li hmoob lawm. ua cas tsuas hnov hmoob tham txog pom Dab thiab Zaj xwb. yog tias hmoob tseem pom Dab yog tus yuav coj tau hmoob lub neej thiab Zaj yog tus yuav pab tau hmoob xwb ces, hmoob tuag pes tsawg tiam los hmoob yuav tsis hloov tau hmoob lub tob hau qwj no li. hmoob niaj hnub tuag muab xa mus Dab teb tas lawm tseem khav tias mus saum ntuj lawm no thiab. hmoob puas to taub tias yus cog nplej tsuas sau tau nplej xwb, yuav sau tsis tau ua pob kws li. yus ua yam twb tsuas tau yam ntawd xwb. tos tias tuaj txog teb chaws no muab tej dej tom qhov quav los ua noj los yeej tsim nyog lawm uas ruam hau qwj hwv tiag.

submitted on September 15, 2018 2:51 PM EDT
Name: hmong u.s too fool to Jae loe
Share idea j l 1 $ yog txhob ntxias dag hmoob meka nyiaj. j l $ 2 yog txhob tua lom hmoob meka. j l $ 3 yog mis muas nyiaj sawm. j l $ 4 yog am ngaub. j l $ 5 yog xov xwm 52. j l $ 6 next yog ?

submitted on September 15, 2018 1:22 PM EDT
Name: Hmoob Meskas
Share idea Bike caum police. https://www.youtube.com/watch?v=YiJL9Xb_bXU

submitted on September 15, 2018 12:31 PM EDT
Name:
Share idea txhob muab nej niag qau hlob hauv nov ntev2 thiab lau

submitted on September 15, 2018 12:27 PM EDT
Name:
Share idea hmoob nplog ham tsis tau koob hmoov tiag las as niag ntses loj khau khiab ntawd nws twb tias tos nws tau tsheb tshiab caij los twb vim yog zaj nphau dej los nyab nws tag es nom tswv thiaj li them twb kip nyiaj rau nws mas niam tsis yog nws ua luam yeeb no ne

submitted on September 15, 2018 12:08 AM EDT
Name:
Share idea yog lawm xyoo nuav nyob nplog teb mas hmoob hab nplog tau zoo tiag tiag zaj txwg zaj laus tso ntws los rau lawv tej zej zos laj teb mas muaj ntses coob kawg lawv qheb qhov rooj tos ces ntses nrog dej los rau hauv tsev ces kaw qhov rooj kom ntses tsis tau kev tawv ces thaum dej nqeg lawm ces khaws ntses hauv tsev xwb tsis mus xuas vas ntaus tom hav dej lilas as cas lawv yuav tau koob hmoov ua luaj li yuam.

submitted on September 14, 2018 5:03 PM EDT
Name:
Share idea Zaaj txwg zaaj laug nyob 4 ceg kaum ntuj kaum teb lug pheej teb pheej chaw rua nplog teb mas Moob nplog tau koob moov ntau kawg kag tej laj teb muaj dlej muaj ntseg nyob tog vaaj tog tsev qoob loo zoo nqai noj tsi tag li los mav xyoo nuav tsi tshaib tsi nqhes tsi txom nyem le nawb.

submitted on September 14, 2018 4:36 PM EDT
Name:
Share idea Nyob nplog teb zaj khiav tas Hmoob teev dab zaj tsi muaj zaj los pab hmoob lawm hmoob yuav txom nyem lauj!

submitted on September 14, 2018 4:28 PM EDT
Name: ntoo raug txim, ntoo coj cuab
Share idea cov niag hmoob hlwb rwj hau qwj koj es ua cas ha mus ntseeg niag neeg raug txim pav ntawm niag ntoo khaublig ne. ntshe yog nej cov hlwb tov dej ntau heev tsis qoos zoo es thia mag lawv muab nej ntxuav hlwb tau yoojyim heev. nej tus niag ntoo raug txim ntoo khaublig ntawm xwb ces kuv txua tau ntau tus pub dawb rau nej pav ev ntawm nej nraub qaum xwb.

submitted on September 14, 2018 3:31 PM EDT
Name:
Share idea Cov niag Hmoob ntseeg YEXUS mag Hmoob NYAB LAJ CUA TUV ncaws tawm TSEV MUS NYOB RAU LWM QHOV XWB , TIAM SIS cov Hmoob DAB NTXWG NYOOG MAG TRUMP COV POLICE muab LAWV XAUV TES , NEJ saib cov twg sab dua ? ? .

submitted on September 14, 2018 1:37 PM EDT
Name:
Share idea Hnub no yog qaib hnub ua cas nej cov hmoob ntseeg ko taw qaib saib taub hau qaib nej yuav tua qaib noj ntau ua luaj li, caiv txhob noj qaib nawb hnub no nav yog qaib hnub.

submitted on September 14, 2018 1:21 PM EDT
Name:
Share idea xyoo no dab zaj tawm kiav teb chaws nplog tag toj pob av txhub dej nyab tsi muaj dab kav tej toj roob nphob tsus cia no puas yog ne.

submitted on September 14, 2018 10:51 AM EDT
Name:
Share idea Dab nyeg ua tsi tau li as dab qus muab dab nyeg daim ntawv xwm kab hlawv muab dab nyeg thaj neeb tsoo dab nyeg tsia ua qhov muag hlaws hlaws cia li xwb mav dab nyeg nim yuav tawm tsam tau dab qus li cas naj.

submitted on September 14, 2018 10:45 AM EDT
Name:
Share idea koj tus me nyuam koj yeej qhuas tsi tau tias nws zoo2 nkauj los sis zoo2 nraug li yog qhuas ntawm ces cov dab nyeg txawm cab lawm no ntag dab nyeg mas nov tsi tau luag qhuas qhov zoo li ntag tej menyuam yuav tsum thuam tias nyiag phem2 tsw quav dab dab tuag no mas dab nyeg thiaj tsi cab mus thiab thiaj tsi raug dab nyeg ua mob ua ntsaj rau no laiv.

submitted on September 14, 2018 10:32 AM EDT
Name:
Share idea tus dab nyeg mas txuas tau lus tus dab qus mas txuas tsis tau lus dab nyeg tias 3 hnub saum no kom noj qav qaug plab haus dej poob cev mas pauj tug npua yog tsis noj lus tsis mloog hais mas ncauj dawb hais ncauj lus tsis pauj hos dab qus mas mob tsis mob los cev tes ncuv tees nyiaj zia ntawm s/d xub ntiag hnab tshos ib tug dhau tus zuj zus kom tau nyiaj nkaus xwb dab twb tees tau ib hnab nyiaj nyhav ncawv lawm los tseem mag dab tsawm tib cuam txaus nkaus thiab. yog ntseeg yes xus. yes xus yuav cab... yog ntseeg dab. dab yuav cab mus... yog ntseeg vab tswv. kawg lawv nws qab... vim lawv yog dab. tas nrho txhua tus... tos kuv tsis mus. los vim kuv ntshai dab... yog neej tsis pab. ces dab kawg pluag... yog neej pluag. ces dab kawg ploj... yog dag noj. ces kawg lub mag... ces koj los plag. hos lawv los pawv... kev ntseeg dab. ces poj mag xoom. hos ntxhais mag nthawv... yam li lawv. tsis muaj qhov ntshai... lawv thiaj coj. dev npua cai...

submitted on September 13, 2018 11:15 PM EDT
Name:
Share idea Txhua yam kev ntseeg uas koj nrog txuas tsis tau lus es koj hais tas koj rov teb koj ces puav leej yog dab xwb los mas cov ua neeb es tus txiv ua neeb ces nthe tias pllwb thoib tej no siv yis vaj neeb hais li lau. tej no los yog dab hos cov ntseeg ces thaum xwb hwb thuav phau bible los nyeem thej xam nam tas tus xwb hwb rov teb nws tus kheej tias a man no los yeej yog hais lus dab yeej yog dab xwb ces txuas tsis tau lus ces yus hais yus tas yus rov teb yus thiab xwb es sawvdaws tsis txhob sib thuam nawv peb yog noob neej nav peb thiaj sib pab tau xwb nawv dab ces yes xus los yog dab vaj tswv los yog dab qhuab neeb siv yis xwm kab los yog dab tag nrho peb tsuas ntseeg tias cov dab peb ntseeg yuav pab peb sab ntsuj plig no xwb os.

submitted on September 13, 2018 6:51 PM EDT
Name:
Share idea txawm yog koj tsuas txawj 20 20 xwb es koj tsis txawj 2 0 2 0 ces koj poj niam thiaj li khiav mus rau cov txawj 2 0 2 0 lawm las mas tos koj hais tias koj ruam hau qwj os yom

submitted on September 13, 2018 6:14 PM EDT
Name:
Share idea nej puas yog hais 20-20 naj pog ob xoom ob xoom lov

submitted on September 13, 2018 10:22 AM EDT
Name: yog las mas niag hmoob ruam hau qwj uas niaj hnub tuaj tham dab hauv nov na yuam
Share idea yog ntseeg yes xus. yes xus yuav cab... yog ntseeg dab. dab yuav cab mus... yog ntseeg vab tswv. kawg lawv nws qab... vim lawv yog dab. tas nrho txhua tus... hub22!!! xyov li lawb lawv lawj... xyov yuav ntseeg tus twg li lauj tsam no os...

submitted on September 12, 2018 8:53 PM EDT
Name:
Share idea hmoob ruam hau qwj, tsuas tuaj tham lus ruam lus tsis muaj qab hau uas tsis muaj lub chaw rau. thaum kawg ces los xaus rau pim thiab qau. neeg ruam ces tsis tshaj hmoob thiaj tuaj nyob tug qab hav, tug nyob qab roob. coj qau rau luag yaim, coj pim rau luag tsoob. niaj hnub tham qhuas txog Dab, tab sis ho ntshai Dab cab.

submitted on September 12, 2018 12:25 PM EDT
Name: auj hauj222...!
Share idea hhhhhh xav luag kawg kuv ntsia lawv cov tes twb zoo li tes dab lawm thiab kuv mloog lawv cov suab lus mas twb nrov li suab dab lus lawm xwb es yog nej vwm dab los yog nej meej pem nas cov yawg. https://www.youtube.com/watch?v=_Yf5lC6um9M

submitted on September 12, 2018 12:25 PM EDT
Name: auj hauj222...!
Share idea hhhhhh xav luag kawg kuv ntsia lawv cov tes twb zoo li tes dab lawm thiab kuv mloog lawv cov suab lus mas twb nrov li suab dab lus lawm xwb es yog nej vwm dab los yog nej meej pem nas cov yawg. https://www.youtube.com/watch?v=_Yf5lC6um9M

submitted on September 12, 2018 12:19 PM EDT
Name: his hi hiv hib. hes he hev heb. has ha hav hab. haj haj haj!!!
Share idea hiv hiv hiv cov neeg no ntshe yog xib fwb muab tshuaj vwm rau lawv noj es lawv thiaj li vwm tsis meej pem li no kaj... ? hhhhhhhh xav luag cov comments hauv hais tias ua cas cov ntseeg vaj tswv no yuav nquag raug dab ua luaj hhhhhhhh twb raug2 dab txom nyem ntsuav lawm los neeg zej zog haj tseem muab nej ncaws tawm thiab hhhhhhh nej ntiab dab khiav ces lawv ncaws nej tawm no thiab xwb las as hiv hiv hiv txaus luag ua luaj. https://www.youtube.com/watch?v=D4d1Gw1axBA

submitted on September 12, 2018 12:19 PM EDT
Name: his hi hiv hib. hes he hev heb. has ha hav hab. haj haj haj!!!
Share idea hiv hiv hiv cov neeg no ntshe yog xib fwb muab tshuaj vwm rau lawv noj es lawv thiaj li vwm tsis meej pem li no kaj... ? hhhhhhhh xav luag cov comments hauv hais tias ua cas cov ntseeg vaj tswv no yuav nquag raug dab ua luaj hhhhhhhh twb raug2 dab txom nyem ntsuav lawm los neeg zej zog haj tseem muab nej ncaws tawm thiab hhhhhhh nej ntiab dab khiav ces lawv ncaws nej tawm no thiab xwb las as hiv hiv hiv txaus luag ua luaj. https://www.youtube.com/watch?v=D4d1Gw1axBA

submitted on September 12, 2018 11:52 AM EDT
Name:
Share idea https://www.youtube.com/watch?v=FC92R7pyiR0 yog ntseeg yes xus. yes xus yuav cab... yog ntseeg dab. dab yuav cab mus... yog ntseeg tswv vab. kawg lawv nws qab... vim lawv yog dab. tas nrho txhua tus... hub22...! xyov yuav ntseeg tus twg li lawj yawg lawb tsam no os hawb22...! tus twg los puav leej yog dab ces txhob ntseeg lawm es av tsij los ntseeg yus pog yus yawg yus niam yus txiv uas yog tus tsim tau yus kiag uas yus twb pom kiag ntawm yus lub qhov muag los lawd xwb thiaj li yog tus tseeb xwb lawb yawg lawb...! hos yog tseem ntseeg tus dhau li hais no lawm thiab ces yog cuav mom zeem lawm xwb nawb...!

submitted on September 12, 2018 11:51 AM EDT
Name:
Share idea https://www.youtube.com/watch?v=FC92R7pyiR0 yog ntseeg yes xus. yes xus yuav cab... yog ntseeg dab. dab yuav cab mus... yog ntseeg tswv vab. kawg lawv nws qab... vim lawv yog dab. tas nrho txhua tus... hub22...! xyov yuav ntseeg tus twg li lawj yawg lawb tsam no os hawb22...! tus twg los puav leej yog dab ces txhob ntseeg lawm es av tsij los ntseeg yus pog yus yawg yus niam yus txiv uas yog tus tsim tau yus kiag uas yus twb pom kiag ntawm yus lub qhov muag los lawd xwb thiaj li yog tus tseeb xwb lawb yawg lawb...! hos yog tseem ntseeg tus dhau li hais no lawm thiab ces yog cuav mom zeem lawm xwb nawb...!

submitted on September 12, 2018 10:30 AM EDT
Name:
Share idea thaub ruam lub web tshiab hu li cas?

submitted on September 12, 2018 10:30 AM EDT
Name:
Share idea thaub ruam lub web tshiab hu li cas?

submitted on September 12, 2018 10:17 AM EDT
Name:
Share idea yawg kuv saib ua li cas los mob koj hlwb heev dhau lawm qhov twg los koj mus sib ceg tsis paub txaus li ces tam sim no nruas mus qhib tau ib lub web tshiab2 lawm ces koj av tsij mus nrog nruas nkag lub ntawd es sub thiaj li ib nyuag txaus koj sib ceg laiv thaub laiv

submitted on September 11, 2018 10:31 PM EDT
Name:
Share idea auv... tos koj ntshai dab ua luaj los vim yog dab muab koj lem lawm tiag ne yom. rau qhov ntawm kuv no tsis muaj cov me nyuam yaus uas nyiam2 tham txog dab lawm ces kuv thiaj li tuaj mloog tus me nyuam yaus tham2 dab hauv nov nav... aub... yog li mas kuv los kuj ntshai koj cov dab dhau hwv lawm ces ntshe yuav mus kom xib fwb thiab txiv neeb nkawd pab kuv xwb laub...

submitted on September 11, 2018 10:07 PM EDT
Name: TXOG RAU TSEV NEEG MOUA CHER PAO
Share idea Kom peb tseg txoj kev coj moua nkaub los ua dab hmoob muas tiag nawb. xyoo 1995 peb muab nkaub poj niam los dab hmoob muas tau 3 hnub xwb peb tus cuab tsav tuag kiag muab xva los txaus ntshai heev, yog nej tsi ntseeg nej sim ua ma nej yuav pom xwb nawb.

submitted on September 11, 2018 2:32 PM EDT
Name:
Share idea nug tus neeg phem no ob nqe lus rau nej s/d kom nej saib pom. 1 tus hmoob teev dab ntawd nws tus dab zoo li cas ?, 2 tus hmoob kawm dauv tawj ntawd nws tus dauv tawj zoo li cas ? nqe lus teb 1 hmoob tus dab ntawd zoo li O qhuav ua pov thawj. nqe lus teb 2 hmoob tus dauv tawj ntawd zoo li ib daim ntaub ntawv certificate nom tswv zwm npe ntaus thwj kob txaij nraug zees ua pov thawj. tus neeg siv nqe lus 1 saud nws zoo los phem ? tus neeg siv nqe lus 2 saud zoo los phem ? yam uas pom tsis tau tuav tsis tau ntawd yog tseeb los cuav ? qhov uas tuav tau ntawm tes rau qhov muag pom kiag yog tseeb los cuav ?

submitted on September 11, 2018 2:32 PM EDT
Name:
Share idea nug tus neeg phem no ob nqe lus rau nej s/d kom nej saib pom. 1 tus hmoob teev dab ntawd nws tus dab zoo li cas ?, 2 tus hmoob kawm dauv tawj ntawd nws tus dauv tawj zoo li cas ? nqe lus teb 1 hmoob tus dab ntawd zoo li O qhuav ua pov thawj. nqe lus teb 2 hmoob tus dauv tawj ntawd zoo li ib daim ntaub ntawv certificate nom tswv zwm npe ntaus thwj kob txaij nraug zees ua pov thawj. tus neeg siv nqe lus 1 saud nws zoo los phem ? tus neeg siv nqe lus 2 saud zoo los phem ? yam uas pom tsis tau tuav tsis tau ntawd yog tseeb los cuav ? qhov uas tuav tau ntawm tes rau qhov muag pom kiag yog tseeb los cuav ?

submitted on September 11, 2018 2:32 PM EDT
Name:
Share idea nug tus neeg phem no ob nqe lus rau nej s/d kom nej saib pom. 1 tus hmoob teev dab ntawd nws tus dab zoo li cas ?, 2 tus hmoob kawm dauv tawj ntawd nws tus dauv tawj zoo li cas ? nqe lus teb 1 hmoob tus dab ntawd zoo li O qhuav ua pov thawj. nqe lus teb 2 hmoob tus dauv tawj ntawd zoo li ib daim ntaub ntawv certificate nom tswv zwm npe ntaus thwj kob txaij nraug zees ua pov thawj. tus neeg siv nqe lus 1 saud nws zoo los phem ? tus neeg siv nqe lus 2 saud zoo los phem ? yam uas pom tsis tau tuav tsis tau ntawd yog tseeb los cuav ? qhov uas tuav tau ntawm tes rau qhov muag pom kiag yog tseeb los cuav ?

submitted on September 11, 2018 2:32 PM EDT
Name:
Share idea nug tus neeg phem no ob nqe lus rau nej s/d kom nej saib pom. 1 tus hmoob teev dab ntawd nws tus dab zoo li cas ?, 2 tus hmoob kawm dauv tawj ntawd nws tus dauv tawj zoo li cas ? nqe lus teb 1 hmoob tus dab ntawd zoo li O qhuav ua pov thawj. nqe lus teb 2 hmoob tus dauv tawj ntawd zoo li ib daim ntaub ntawv certificate nom tswv zwm npe ntaus thwj kob txaij nraug zees ua pov thawj. tus neeg siv nqe lus 1 saud nws zoo los phem ? tus neeg siv nqe lus 2 saud zoo los phem ? yam uas pom tsis tau tuav tsis tau ntawd yog tseeb los cuav ? qhov uas tuav tau ntawm tes rau qhov muag pom kiag yog tseeb los cuav ?

submitted on September 11, 2018 2:32 PM EDT
Name:
Share idea nug tus neeg phem no ob nqe lus rau nej s/d kom nej saib pom. 1 tus hmoob teev dab ntawd nws tus dab zoo li cas ?, 2 tus hmoob kawm dauv tawj ntawd nws tus dauv tawj zoo li cas ? nqe lus teb 1 hmoob tus dab ntawd zoo li O qhuav ua pov thawj. nqe lus teb 2 hmoob tus dauv tawj ntawd zoo li ib daim ntaub ntawv certificate nom tswv zwm npe ntaus thwj kob txaij nraug zees ua pov thawj. tus neeg siv nqe lus 1 saud nws zoo los phem ? tus neeg siv nqe lus 2 saud zoo los phem ? yam uas pom tsis tau tuav tsis tau ntawd yog tseeb los cuav ? qhov uas tuav tau ntawm tes rau qhov muag pom kiag yog tseeb los cuav ?

submitted on September 11, 2018 2:31 PM EDT
Name:
Share idea nug tus neeg phem no ob nqe lus rau nej s/d kom nej saib pom. 1 tus hmoob teev dab ntawd nws tus dab zoo li cas ?, 2 tus hmoob kawm dauv tawj ntawd nws tus dauv tawj zoo li cas ? nqe lus teb 1 hmoob tus dab ntawd zoo li O qhuav ua pov thawj. nqe lus teb 2 hmoob tus dauv tawj ntawd zoo li ib daim ntaub ntawv certificate nom tswv zwm npe ntaus thwj kob txaij nraug zees ua pov thawj. tus neeg siv nqe lus 1 saud nws zoo los phem ? tus neeg siv nqe lus 2 saud zoo los phem ? yam uas pom tsis tau tuav tsis tau ntawd yog tseeb los cuav ? qhov uas tuav tau ntawm tes rau qhov muag pom kiag yog tseeb los cuav ?

submitted on September 11, 2018 12:02 PM EDT
Name:
Share idea tsi siv npe hmoob vim tias hmoob ua dab hmoob teev dab hmoob ua dab tsi los hmoob ua rau dab qhuas thiab hmoob ua qhuas dab xwb mas poob ntsej muag rau tej zoo li no.

submitted on September 11, 2018 9:30 AM EDT
Name:
Share idea Oh nej hais moostaig laignyag thiab huabtais moostaig laignyag lawv yuav mus lawv lov? Zoo zoo txawm li cas los txhob siv lub npe hmoob thiab txhob siv roog tsho hmoob xwb ces zoo kawg. Tabsis yog siv npe hmoob thiab roog hmoob ces pom twg ncaws twg li nawb. Yog tsi txaus siab mam foob nom pov tus neeg ntse los tau.

submitted on September 11, 2018 9:02 AM EDT
Name:
Share idea Kwv Nom Phiab pab kho koj lub sitr no kom luv kom zoo sau zoo nyeem es hnub no kuv rov tuaj lawm kuv yuav qhia peb sawv daws txawj ua kom luag ntshai luag ntshaw peb tej kev zoo kev txawj ntse kev muaj noj muaj haus nyob txog twg muaj kev sib hlub sib pab sib raug zoo nyob sib haum xeeb ua tau ib pab neeg paub tab paub cai rau sawv daws tau kawm tau siv seb.

submitted on September 11, 2018 12:47 AM EDT
Name:
Share idea Dab qhuas mas muab ntawv dag tias yog nyiaj hos muab xyab dag tias yog kub no dab kam yuav lawm ov hos yes xus muab ntawv dag tsis tau tias yog nyiaj no nawv yog muab ntawv dag tias yog nyiaj no ces yes xus yeej los hais kiag rau xwb hwb pob ntseg tias tus neeg ntawv tsis muab nyiaj ntsuab hos muab ntawv dag xwb ces koj li hais kiag rau nws yuav mag vaj tswv muab pov rau ntuj tawg nawv ces ib ntsis tus xwb hwb txawm thej xam nam tua hneev rau cov member ntag laiv,hos yus paub ces yus muab kiag 1/10% rau yes xus lub hnab ntag ces ib pliag vaj tswv twb rov hais kiag rau xwb hwb tias vaj tswv yuav zam txim rau no lawm ntag laiv hahahaha neeg los dag yes xus los dag dab qhuas los dag.hahahaha

submitted on September 10, 2018 11:54 PM EDT
Name:
Share idea yog las mas dab qhuas ces dag tias lub niag pob zeb yog tus npua rau dab no los dab qhuas luas ntxhi xwb hos dab lem no mas yog thaum dab yuj lub hnab lub tawb los dhau ib tug zuj zus ntawd yog koj lam tso lub pob zeb dag tias yog lub Quarter no mas tib pliag dab sawv tim sam thiaj lem koj ua ntxeev ua nphau ntag hos yog koj tseem dag dab nto zaum ob ces koj mag dab hlawv ntag hos noj mov los laig dab noj ua ntej tso mam noj hos yuav aim pim los thov dab aim ua ntej tas tso mam aim tom qab hos yuav thov txog dab2 tsi mas yuav tsum nyo hau qi muag tos dab xuas khauj tsiav rau txhua tus tag tso mam li thov dab tau no nav hiv hiv txaus luag pawg dab lem

submitted on September 10, 2018 11:44 PM EDT
Name: TSEV NEEG TXAWJ POV MUAS
Share idea Kuv sawv cev ntawm peb tsev xeem muas los yog nyas phaub Txawj pov muas tsev neeg, xav tshaj rau ib tsoom zeej hmoob, thiab peb tsev muas tias hia txog COLONEL MOUA NKAUB lub ntees mas kuv tsi pom zoo cia peb tsev neeg muab los dab hmoob muas nawb. Nkaub, xwm, niam txiab thiab choj cov no nyas phaub mus yuav niam lawv cia li los tom hmoob lauj los xwb, peb yeej tsi saws los mas lawv yeej tseem yog hmoob lauj 100% Xyoo 1995-96 Moua nkaub poj niam tuag nyob Santa Ana, CA ntawd peb teb kom hmoob lauj tuaj ua cuab tsav ntas dab ntas qhua, hmoob lauj twb tuaj txog tas peb ho hloov los ua dab hmoob muas, peb ua tas tau 3 hnub xwb tus cuab tsav cia li tuag kiag lawn, ma hai rau nej nawb nej leej twg tuaj mus ua txiv thais khem mas kawg tuag, dab hmoob lauj yuav tsum tom kom nej tuag, vim peb hmoob muas tsi tau saws lawv los peb dab nawb. yog nej tsi ntseeg nej ua tas kawg tuag, kuv tus no yuav tsi nrog nej cuam tshuam nawb

submitted on September 10, 2018 11:30 PM EDT
Name:
Share idea Nej tham txog dab nej paub dab tsi zoo cuag li peb cov ua dab qhuas no nav yuav kom dab qhuas mas ruam los tias tim dab mob los ua neeb ua yaig thaiv dab ntiab dab kom khiav thaum dab khiv lawm no ces hos fiv dab tuaj pab thiab thaum dab tuaj no ces cem tias dab nim los looj koov thia mob yog li no mas yog kiag poj ua tseg yawg ua cia ua dab qhuas ntag nawb.

submitted on September 10, 2018 11:09 PM EDT
Name:
Share idea muab koj niag qau kod tswm kom nkaum luv me ntsis thiaj li zoo hloob seb cas yuav ntev ua luaj tsis zoo hloob li zoo li ko poj niam thiaj li khiav lawm las mas niag tsoob niam tsoob muam uiv yuav luag hais nws lub npe tiag

submitted on September 10, 2018 11:05 PM EDT
Name:
Share idea ruam tsis ruam nas nej cov teev dab qus ntawm nej nas lolus hmoob tias KEV NTSEEG no tsis yog NOUN tsis yog TITLE nas nws yog adjective xwb nas aub... cas nej yuav xav tias hmoob noj quav xwb ces nej yuav dag li cas los yeej tsis muaj tug hmoob paub li no nas lov ? kuv seb yog nej ntse dhau tsis tau saj dua quav xyov qab li cas no ces nej kuj ho saj ib zaug quav ua thawj2 zaug seb quav qab li cas los pob...? KEV NTSEEG. KEV TSIS NTSEEG. PAWG NTSEEG. PAWG TSIS NTSEEG. li no es yog noun name title no lov cov niag hmoob saj quav ? lawb dab ntiab dab. nej muab dab lawb ntiab mus rau qhov twg lawm nas sim coj kuv mus saib nej cov dab uas nej muab lawb ntiab ntawd soj zoo li cas ? ob... cas yuav mus ruam cuag niag nplaig tawm ntsev ib dos qhov muag tawm luaj qe qaib li. DAB QHUAS kuj tias DAB QHUAS no mas thiaj li yog noun name title pob... DAB LEM kuj tias DAB LEM no mas thiaj li yog noun name title pov... DAB QHUAS no mas txawm yuav ua li cas los DAB QHUAS xwb. hos DAB LEM no mas tsawg zaj tsawg tsav tsawg lo los yog kom ua li dab hais nkaus xwb2 li no nav DAB LEM nas to taub to ntsej los pos ?

submitted on September 10, 2018 11:04 PM EDT
Name:
Share idea nej cov teev dab nyeg nav ntse tsi ntse yus niam yus txiv tuag ces muab lawv hu ua dab lawm no laiv neeg ntse rov taw tuam ntuj zoo li nej ua no ntag lauv.

submitted on September 10, 2018 10:51 PM EDT
Name:
Share idea ruam tsis ruam nas nej cov teev dab qus ntawm nej nas lolus hmoob tias KEV NTSEEG no tsis yog NOUN tsis yog TITLE nas nws yog adjective xwb nas aub... cas nej yuav xav tias hmoob noj quav xwb ces nej yuav dag li cas los yeej tsis muaj tug hmoob paub li no nas lov ? kuv seb yog nej ntse dhau tsis tau saj dua quav xyov qab li cas no ces nej kuj ho saj ib zaug quav ua thawj2 zaug seb quav qab li cas los pob...? KEV NTSEEG. KEV TSIS NTSEEG. PAWG NTSEEG. PAWG TSIS NTSEEG.

submitted on September 10, 2018 10:51 PM EDT
Name:
Share idea ruam tsis ruam nas nej cov teev dab qus ntawm nej nas lolus hmoob tias KEV NTSEEG no tsis yog NOUN tsis yog TITLE nas nws yog adjective xwb nas aub... cas nej yuav xav tias hmoob noj quav xwb ces nej yuav dag li cas los yeej tsis muaj tug hmoob paub li no nas lov ? kuv seb yog nej ntse dhau tsis tau saj dua quav xyov qab li cas no ces nej kuj ho saj ib zaug quav ua thawj2 zaug seb quav qab li cas los pob...? KEV NTSEEG. KEV TSIS NTSEEG. PAWG NTSEEG. PAWG TSIS NTSEEG.

submitted on September 10, 2018 10:48 PM EDT
Name:
Share idea ruam tsis ruam nas nej cov teev dab qus ntawm nej nas lolus hmoob tias KEV NTSEEG no tsis yog NOUN tsis yog TITLE nas nws yog adjective xwb nas aub... cas nej yuav xav tias hmoob noj quav xwb ces nej yuav dag li cas los yeej tsis muaj tug hmoob paub li no nas lov ? kuv seb yog nej ntse dhau tsis tau saj dua quav xyov qab li cas no ces nej kuj ho saj ib zaug quav ua thawj2 zaug seb quav qab li cas los pob...?

submitted on September 10, 2018 10:04 PM EDT
Name:
Share idea raug nej muab lem neej thiaj ua dab rov los hem, raug neej muab dag neej thia ua dab rov los nyas ua nws poob plig ciaj khaub tas.

submitted on September 10, 2018 8:49 PM EDT
Name:
Share idea zaum no raug dab muab lem kom tham dab tej hauj lwm lawm xwb lau neeg npam tos ntuas ntxoog plis2 plos2 npaig dab lom2 vab2 pob zeb tsis hnov los ntuas rau pob zeb pob ntoos tsis paub los npaig rau pob ntoos sim neej no koj yug los raug tus txim dab tsi es koj yuav lwj liam pam neej pam dab ua luaj

submitted on September 10, 2018 8:40 PM EDT
Name:
Share idea coj xauv tes xauv taw xauv caj dab tsi yog coj kom dab ntshai, yog ntshai dab es coj.

submitted on September 10, 2018 8:03 PM EDT
Name:
Share idea Tsi yog khi kom dab ntshai thaum ub suav khi kom txhob khiav dim nim no ces hmoob thiaj khaws xov liab rov khi hmoob li thaum ub xwb nav vim hmoob tsi paub txog es hmoob tseem khaws qhov phem cia siv thiab no xwb kev ruam yog ntawm nav.